cskh.bvqttn@gmail.com

Email hỏi đáp

19008035

Điện thoại khẩn cấp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

BSĐK

Hoàng Tuyên

Chủ tịch HĐQT CTCP

Bệnh Viện Quốc Tế Thái Nguyên

Thầy thuốc Nhân dân – BS Cao cấp

Lê Xuân Tân

PCT HĐQT kiêm TGĐ CTCP

Bệnh Viện Quốc Tế Thái Nguyên

KS Xây dựng

Nguyễn Văn Thủy

Thành viên HĐQT, P.TGĐ CTCP Bệnh Viện Quốc Tế Thái Nguyên kiêm GĐ Chi nhánh Bệnh viện

Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên

KS Xây dựng

Nguyễn Xuân Đôn

Thành viên HĐQT

Dược sĩ Trần Thiện Sách

Thành viên HĐQT – P.TGĐ phụ trách phát triển các Dự án của Bệnh viện và Dược – Vật tư – Thiết bị y tế

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

Thầy thuốc Nhân dân – BS Cao cấp

Lê Xuân Tân

PCT HĐQT kiêm TGĐ CTCP

Bệnh Viện Quốc Tế Thái Nguyên

KS Xây dựng

Nguyễn Văn Thủy

Thành viên HĐQT, P.TGĐ CTCP Bệnh Viện Quốc Tế Thái Nguyên kiêm GĐ Chi nhánh Bệnh viện

Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên

CN Kinh tế

Đào Mạnh Duy

P.TGĐ phụ trách tài chính- quản trị CTCP Bệnh Viện Quốc Tế Thái Nguyên kiêm GĐ Chi nhánh

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Dược sĩ Trần Thiện Sách

Thành viên HĐQT – P.TGĐ phụ trách phát triển các Dự án của Bệnh viện và Dược – Vật tư – Thiết bị y tế

BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

PGS.TS – GV Cao cấp

Cao Thị Hồng

GĐ Nhân sự & Marketing CTCP

Bệnh Viện Quốc Tế Thái Nguyên

ThS Kế toán, kiểm toán – Cử nhân QTKDLê Thị Thuý An

GĐ tài chính kiêm KT trưởng CTCP

Bệnh Viện Quốc Tế Thái Nguyên